Programa educatiu i divulgatiu

“Viu el Barranc i les Llacunes de Santes Creus”

Rajada

Presentació

Som una web que pretén divulgar els valors d’un espai natural de gran valor ambiental i ecològic inclòs en la Xarxa Natura 2000 i objecte del Conveni de Custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus signat per l’associació Graëllsia, Grup d’Estudis i Comunicació ambiental i l’Agència Catalana de l’Aigua el 2021.

La web forma part del programa educatiu del mateix nom, elaborat per tal de posar a l’abast de les comunitats educatives interessades, una sèrie de recursos sobre l’entorn natural proper i servir alhora com a eina de difusió dels espais naturals protegits (ENP) en custòdia i de les accions de restauració fluvial i conservació de la biodiversitat que s’hi desenvolupen.

La web ha estat finançada per la Diputació de Tarragona sota el marc de les subvencions per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient per a l’any 2023.

Tots els materials inclosos en la web es publiquen sota llicència Creative Commons, i significa que se n’autoritza la publicació o reproducció només per a finalitats no lucratives amb el compromís de citar-ne la font i l’autoria.

Anteriorment al projecte actual

Antecedents

El 2018 Graëllsia va participar en el programa La Xarxa Natura et protegeix, conjuntament amb el Grup Natura Freixe, i finançat per una subvenció per a actuacions d’educació i sensibilització ambiental del DTES per a fomentar el coneixement d’espais fluvials entre els diferents sectors de la societat.

Aquesta experiència, i el fet de que aquest mateix any Graëllsia va signar 2 nous acords de custòdia a la zona que ens ocupa (l’acord de custòdia marina i litoral amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per protegir l’ EIN Cap de

Santes Creus i l’acord amb la finca ECOTROS, projecte d’agricultura ecològica en finques adjacents al Barranc de Santes Creus), ha promogut l’interès i el coneixement creixent de l’entitat per la zona, on hi ha diversos espais naturals protegits amb variats ecosistemes i espècies de gran valor i fragilitat. Després de mesos de visites de camp i de diagnosi, Graëllsia va elaborar el Projecte de Restauració fluvial i custòdia del barranc de Santes Creus, les seves capçaleres i de la zona humida de la desembocadura, el qual va resultar beneficiari en la convocatòria de subvencions per a la recuperació de riberes de rius i zones humides en acord de custòdia de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) al 2020. Les actuacions finançades amb aquesta subvenció s’han executat durant els anys 2021 i 2022. Paral·lelament l’entitat va elaborar un Pla d’Acció per a la Custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus, document previ a l’execució del Projecte, que fou presentat a l’ACA. Com a resultat, el 20 de setembre de 2021 es va signar amb l’ACA el Conveni de custòdia fluvial del Barranc de Santes Creus, de les seves capçaleres i de la zona humida de la desembocadura als termes municipals del Perelló i l’Ametlla de Mar amb una durada inicial de 4 anys del 2021 al 2024

Dron Santes Creus
Lliri de mar

Descripció

El projecte té un impacte important en el territori, ja que es troba ubicat en espais naturals protegits de gran valor, amb hàbitats i espècies protegides o amenaçades amb risc d’extinció, i amb el valor ecològic afegit de tenir un paper clau per al funcionament de processos ecològics vitals en exercir com a connector biològic de primer ordre. Tanmateix, l’espai, fortament degradat fins fa ben poc per anys d’abandó i desconeixement, revertirà la seva situació en consolidar-se les accions de restauració fluvial efectuades que ajudaran a reduir riscos ambientals tals com; els incendis forestals les riuades. A més en l’objectiu 4 del Projecte de Custòdia es promouen activitats que compatibilitza l’activitat humana amb la conservació del patrimoni natural, posant en valor mitjançant estratègies de custòdia, experiències de producció sostenible i respecte a la biodiversitat. Compta també amb un seguit d’activitats de Voluntariat ambiental i ciència ciutadana per sensibilitzar a escolars i adults en la necessitat de tenir cura dels ENP, conèixer quins canvis de conducta haurien d’aplicar en el seu comportament, per tal de participar en la lluita contra el canvi climàtic i adoptar mesures de resiliència enfront seu.

Objectius

El nostre projecte de restauració i custòdia fluvial té com a objectius específics:

 • 1

  Conservar i millorar l’espai fluvial del Barranc de Santes Creus i la seva desembocadura.

 • 2

  Fer seguiments ecològics i biològics de la fauna i flora present a l’espai.

 • 3

  Promoure l’activitat econòmica sostenible al voltant del barranc, fomentant una producció agrària, ramadera, forestal i turística respectuosa amb el medi.

 • 4

  Divulgar valors ambientals, funcionals i culturals del Barranc de Santes Creus i llacunes, donant-los a conèixer a la ciutadania i al públic escolar, juntament amb les pressions i impactes que els afecten.

Les actuacions del projecte van en 4 línies:

 • Gestió de residus i abocaments als espais del projecte.

 • Eliminació de la vegetació al·lòctona, invasora i/o oportunista.

 • Conservació i millora dels hàbitats (revegetació, recollida de dades de fauna i flora en jornades de voluntariat tipus Bioblitz, mostrejos de ratpenats…)

 • Divulgació, comunicació i participació ciutadana.

Les principals actuacions de restauració fluvial al Barranc de Santes Creus s’han desenvolupat ja durant el període 2021-2022.  Durant aquest temps s’ha eliminat residus al barranc, s’ha eliminat vegetació al·lòctona invasora, s’ha plantat vegetació autòctona, s’han fet seguiments de biodiversitat, s’han organitzat jornades de voluntariat i participació ciutadana, s’ha renovat la corda i pals de protecció de les llacunes litorals, s’han instal·lat 4 cartelleres divulgatives a la zona de les llacunes de la desembocadura a la platja de Santes Creus, etc. Una de les actuacions estrella ha estat la creació d’un itinerari interpretatiu anomenat El Sender del Silenci, al talús d’accés al barranc des de la finca en custòdia de l’Ecotros, i que podeu anar a fer autoguiat o guiat quan vulgueu. Per saber-ne més www.graellsia.org

Enguany amb la nova ajuda de la Diputació de Tarragona podrem executar les accions de manteniment, conservació i seguiment de la biodiversitat engegades i avançar en les accions de divulgació i educació ambientals previstes en el Conveni de Custòdia amb l’ACA. Una d’aquestes accions és l’elaboració de “Viu el Barranc i les Llacunes de Santes Creus”, un programa d’educació, sensibilització i comunicació ambiental que ens servirà de suport per a les xerrades i sortides amb escolars, així com per a les jornades de voluntariat i sensibilització previstes per al 2023 i anys propers.

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS

En parlar de conservació de la biodiversitat en l’àmbit educatiu i divulgatiu actualment, creiem important contextualitzar els objectius que ens mouen en el nostre àmbit local dintre dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos– que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015 i vigent fins al 2030.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Els 17 ODS es concreten amb 169 fites i els seus indicadors de com van evolucionat. Tot va sorgir com a resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20, al 2012, partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Ens trobem així en un context de sensibilització mundial envers una serie de temàtiques i fent-nos ressò de l’ axioma Pensem globalment i actuem localment considerem que el Projecte de Custòdia de Santes Creus es troba alineat amb  l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODM) n 15, ja que les actuacions de restauració fluvial fetes al barranc i que a partir d’ara s’hauran de mantenir (revegetació de talussos amb planta autòctona, eliminació d’espècies invasores, neteja de RSU, control de vegetació invasora i/o oportunista …), representen  accions de gestió sostenible dels boscos, de lluita contra la degradació de la terra i ajuden a aturar la pèrdua de biodiversitat…totes elles actuacions alineades amb l’ ODS n 15 per afavorir la Vida dels Ecosistemes terrestres i la Biodiversitat. D’altra banda, una de les activitats de economia sostenible que es fan a ECOTROS i que ens ha servit per a fer un tractament ecològic de les restes de poda generades en la estassada selectiva del barranc, és la seva conversió en BIOCHAR, carbó orgànic i ecològic, l’ús  del qual en plantacions, afavoreix el segrest de CO2 a la terra, evitant així la seva emissió a l’atmosfera i reduint l’impacte produït per l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, acció en línia a l’ ODS n 13 d’acció climàtica que insta a adoptar mesures urgents per tal d’aturar els efectes del canvi climàtic. Molts dels continguts educatius es troben alineats amb l’ODS6 Sobre l’Estalvi d’Aigua

Trobareu més informació sobre els ODS a l’apartat de Recursos d’aquesta web.

Dendarus Schusteri